PRIVACY VERKLARING

Hanegraaf Keukens BV (KvK: 69997659), gevestigd aan Het Dorp 58, 5384 MC te Heesch, hierna te noemen Hanegraaf Keukens, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

We proberen onze dienstverlening continu te verbeteren. Daarom kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen als ontwikkelingen daarom vragen. De meest actuele privacyverklaring kun je vinden op onze website. We raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van de wijzigingen op de hoogte blijft.

Wie is de verantwoordelijke voor verwerking van je gegevens?

Hanegraaf Keukens is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Zo stelt Hanegraaf Keukens vast hoe en welke gegevens van u worden verwerkt, voor welke doeleinden en hoe lang.

Ons bezoekadres is Het Dorp 58, 5384 MC te Heesch. U kunt ons onder meer bellen (0412-474869202849) en e-mailen (info@hanegraafkeukens.nl)

Functionaris voor gegevensbescherming

Hanegraaf Keukens heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Dit is iemand die erop toeziet dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving. De werkzaamheden van de functionaris voor gegevensbescherming bestaan onder meer uit toezicht houden, vragen en klachten afhandelen en adviseren over de beveiliging en verwerking van uw gegevens. De functionaris is te bereiken per mail: info@hanegraafkeukens.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hanegraaf Keukens verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Geslacht

 • Kantoor- en postadres

 • Telefoonnummer

 • E-mailadres

 • Functie

 • Bankrekeningnummer

Gegevens die voortvloeien uit uw contactgeschiedenis (het incidentele contact dat u heeft gehad met een van onze contactkanalen (e-mail, briefpost, website, accountmanager, etc.); zoals aantekeningen van gesprekken, klantvragen, klachten. Dit contact kan zowel door u zelf geïnitieerd worden als door onszelf.

Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bovenstaande verwerkingen zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst tussen u en Hanegraaf Keukens. U wilt graag een keuken afnemen via Hanegraaf Keukens en wij verzorgen de algehele afhandeling daarvan.

U kunt uw gegevens door een e-mail te sturen naar info@hanegraafkeukens.nl. Als u uw gegevens aanpast, wordt dit zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 2 weken, in onze databases doorgevoerd. Als u het contract beëindigt, Zullen we daarna uw gegevens verwijderen binnen 4 weken, tenzij we dat niet mogen doen vanwege wettelijke regels.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

 • Hanegraaf Keukens verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

 • Het afhandelen van uw factuur

 • Verzenden van onze nieuwsbrieven

 • Hanegraaf Keukens analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op de markt.

 • Geautomatiseerde besluitvorming

Hanegraaf Keukens neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Hanegraaf Keukens bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde waarvoor we uw gegevens hebben verzameld. Daarna zullen wij uw gegevens verwijderen of anonimiseren, tenzij we bepaalde gegevens langer nodig hebben voor een andere doeleinde, zoals deze o.a. in sommige gevallen een belastingtechnische bewaarplicht hebben. Als dat het geval is, hebben wij daarvoor een grondslag en zullen wij ervoor zorgen dat deze gegevens alleen nog toegankelijk zijn voor dat doeleinde. Een voorbeeld is dat wij een (groot) aantal documenten voor een minimale termijn moeten bewaren op grond van de wet. In die documenten komen mogelijk bepaalde gegevens van u voor. We zullen in die gevallen alleen die gegevens bewaren die noodzakelijk zijn om onze wettelijke verplichtingen na te komen. Na de wettelijke bewaartermijnen zullen wij uw gegevens uiteraard alsnog verwijderen of anonimiseren. We zullen gegevens anonimiseren als we ze bijvoorbeeld nog willen gebruiken voor statistische doeleinden. Tijdens de opslag van deze gegevens vallen deze ten allen tijde onder een strikte geheimhoudingsverklaring.

Delen van persoonsgegevens met derden

Hanegraaf Keukens schakelt uitsluitend alleen derden in als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u. Daarnaast kan deze derde alleen onze opdracht krijgen als hij aantoonbaar passende beveiligingsmaatregelen heeft genomen en geheimhouding garandeert. Als Hanegraaf Keukens uw gegevens heeft gedeeld met andere partijen en verplicht is om uw gegevens te verwijderen, zal zij alle redelijke maatregelen treffen om die andere partijen ervan op de hoogte te stellen dat koppelingen en kopieën van uw gegevens ook moeten worden verwijderd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Hanegraaf Keukens gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Hanegraaf Keukens en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@hanegraafkeukens.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Hanegraaf Keukens neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u weet heeft van of de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact  op met ons via info@hanegraafkeukens.nl of bel 0412-202849.

We zorgen ervoor dat uw gegevens zijn beveiligd en dat niemand van buiten of van binnen bij je gegevens kan komen.

Wij voorzien onze website regelmatig van geautomatiseerde veiligheidsscans.

Wij beschermen onze systemen tegen malware, virussen, cryptoware en hacking software.

Alleen medewerkers van Hanegraaf Keukens die dat voor de uitvoering van hun functie nodig hebben, kunnen uw gegevens inzien voor specifieke doeleinden.

Hanegraaf Keukens werkt onder meer samen met partijen die ons helpen met het volgende:

IT-diensten voor onderhoud en beheer van onze systemen en opslag van je gegevens.

Analyse-diensten voor het analyseren van gegevens over uw bezoek aan onze website. Wij gebruiken hiervoor software, zoals Google Analytics.

een drukkerij die voor ons een klantmailing / kaart verzorgt en naam en adresgegevens op enveloppen drukt.

Belastingen, administratie etc.

Voor sommige doeleinden moeten wij op grond van wettelijke verplichtingen bepaalde gegevens van u verwerken. U kunt denken aan administratie-, boekhoud-, en belastingdoeleinden. Zo moeten wij de belastinginspecteur voorzien van alle gegevens die van belang (kunnen) zijn voor belastingheffing bij Hanegraaf Keukens BV. Ook heeft onze accountant inzage in onze administratie om haar wettelijke controle op onze jaarrekening te kunnen uitvoeren. Hoewel we dit zoveel mogelijk beperken, kan het dus zo zijn dat we soms bepaalde gegevens van u moeten delen met derden.

Het hangt van het doel van de wettelijke verplichting af welke gegevens we van u moeten verwerken. Wij mogen niet meer of andere gegevens verwerken dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de wettelijke verplichting. Gelet op de mogelijke inbreuk op uw privacy zullen we van geval tot geval een belangenafweging maken. Daarbij letten we onder meer op de aard van de verplichting en de aard van de betrokken gegevens.

Bovenstaande verwerkingen zijn noodzakelijk om te voldoen aan wettelijke verplichtingen die op Hanegraaf Keukens rusten.

Recht op overdraagbaarheid van uw gegevens

U heeft het recht op overdraagbaarheid van gegevens. Dit houdt in dat u aan Hanegraaf Keukens een verzoek kunt doen om uw gegevens te ontvangen. Vervolgens kunt u deze gegevens opslaan voor persoonlijk gebruik. Ook kunt u uw gegevens doorgeven aan anderen of vragen aan Hanegraaf Keukens om dat voor u te doen (voor zover dit technisch mogelijk is). U heeft het recht op overdraagbaarheid alleen met betrekking tot gegevens die u zelf aan Hanegraaf Keukens heeft verstrekt én als de verwerking berust op uw toestemming of een overeenkomst waarbij u partij bent.